అటో ఇటో తేల్చుకోలేకపోతున్న మహేష్ బాబు!

మహేష్ బాబు బిజీ షెడ్యుల్ మనకి తెలిసిందే. అయితె ఒక చిన్న ప్రాబ్లెమ్ తో మహేష్ బాబు ఇప్పుడు అట ఇట అనేది తేల్చుకోలేకపోతున్నాడు. అదేంటో మీరే చూడండి.

SHARE