ఎన్నో వివాదాలు కానీ ఈ హీరోయిన్ అందానికి ముగ్దురాలై ఇందిరా గాంధీ పిలిచి ముద్దు పెట్టింది!

SHARE