పవన్ కళ్యాణ్ ఈ మాటలు వింటే..

పవన్ కళ్యాణ్ ఈ మాటలు వింటే.. రోమాలు నిక్కపోడుచుకోకుండా ఉండవు అసలు మాట్లాడున్నంత సెపు ఆ అరుపులు వినండి..

           

SHARE